Γενικοί όροι συναλλαγών

Γενικοί όροι συναλλαγών

1. Αντικείμενο
1.1. Η παρούσα καθορίζει τους όρους με τους οποίους ο Συνδρομητής αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των συνδρομητικών υπηρεσιών που το Sxeseis.gr αναλαμβάνει να παρέχει σ' αυτόν.
1.2. Για να γίνετε συνδρομητής των υπηρεσιών του Sxeseis.gr θα πρέπει να είσθε τουλάχιστον 18 ετών.

2. Ορισμοί
Στα πλαίσια της παρούσας χάριν συντομίας ορίζονται οι ακόλουθοι όροι:
2.1. "Sxeseis.gr". Το σύνολο των σελίδων του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρέχονται κάτω από το όνομα ιστοχώρου (Domain name) "Sxeseis.gr" και "www.sxeseis.gr", το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης με την επωνυμία "Ideaslab Νικολαϊδης Γ. Αλέξανδρος". Στα πλαίσια της παρούσης με τον ίδιο όρο θα ονομάζεται και η ιδιοκτήτρια επιχείρηση.
2.2. "Επισκέπτης της σελίδας". Ορίζεται ως το άτομο που αποκτάει πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες του ιστοχώρου Sxeseis.gr.
2.3. "Εγγεγραμμένο μέλος" ή "Μέλος" του Sxeseis.gr, ορίζεται ο επισκέπτης της σελίδας ο οποίος διαθέτει μοναδικό αναγνωριστικό σύνδεσης στη σελίδα (ψευδώνυμο, ή όνομα χρήστη ή username) καθώς και κωδικό ασφαλείας (password) προκειμένου να λαμβάνει προσωποποιημένες υπηρεσίες.
2.4. "Πελάτης" ονομάζεται το εγγεγραμμένο μέλος το οποίο διαθέτει πρόσβαση σε εκτεταμένες, ειδικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας του Sxeseis.gr, για την οποία πρόσβαση έχει καταβάλει χρηματικό αντίτιμο.
2.5. "Συνδρομή" η χρονικά και ποιοτικά προσδιοριζόμενη ιδιότητα ενός εγγεγραμμένου μέλους, που του επιτρέπει την πρόσβαση σε εκτεταμένες, σε ειδικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας του Sxeseis.gr, για την οποία έχει καταβάλει το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο.
2.6. "Εικονικές μονάδες”, “Virtual Coins” ή “Coins” εικονικές μονάδες που μπορούν να αγοραστούν από τα μέλη ή/και να παρασχεθούν δωρεάν, οι οποίες καταναλώνονται για την λήψη από το μέλος ειδικών υπηρεσιών.

3. Εισαγωγή
3.1. Δικαίωμα δοκιμαστικής / περιορισμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες του Sxeseis.gr έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι ή μη χρήστες της ιστοσελίδας μας. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των υπηρεσιών μας και να λάβουν δωρεάν μερικές από αυτές.
3.2. Δικαίωμα εκτεταμένης πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών του Sxeseis.gr έχουν μόνον οι πελάτες μας, οι οποίοι θα έχουν καταβάλει συνδρομή για τη λήψη αυτών των υπηρεσιών.
3.3. Οι συνδρομητικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στους πελάτες μας, διέπονται από τη παρούσα Σύμβαση. Η αποδοχή από τον συνδρομητή των όρων που ακολουθούν αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του στις ειδικότερες αυτές υπηρεσίες.
3.4. Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας των όρων που ακολουθούν οφείλετε να τους διαβάσετε προσεκτικά ούτως ώστε να κατανοήσετε το σύνολο των περιεχομένων διατάξεων.
3.5. Παρακαλείσθε, επίσης, να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του Sxeseis.gr, καθώς και τη Δήλωση Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
3.6. Το Internet και οι νέες τεχνολογίες γενικότερα αναπτύσσονται και μεταβάλλονται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς, όπως και η σχετική νομοθεσία, ενώ παράλληλα το Sxeseis.gr εξελίσσεται διαρκώς, με αποτέλεσμα οι σχετικοί όροι της παρούσας Σύμβασης να πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς ή/και να τροποποιούνται μέσα στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο.
3.7. Η επίσκεψη των σελίδων του Sxeseis.gr ή / και η χρήση των υπηρεσιών του σημαίνουν την εκ μέρους σας πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, της Δήλωσης Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, των ενδεχόμενων τροποποιήσεων τους, καθώς και της παρούσας Συμβάσεως.
3.8. Οποιαδήποτε αγορά ή/και χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών του Sxeseis.gr, προϋποθέτει ότι ο Συνδρομητής αυτοδικαίως συμβάλλεται με το Sxeseis.gr. προκειμένου να κάνει χρήση αυτών των Συνδρομητικών Υπηρεσιών, με το όποιο συμφωνεί, συνομολογεί και κάνει αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Εκτός εάν ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από το νόμο και αναφέρονται κατωτέρω (βλ. ΣΤ.), ο πελάτης διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση χωρίς να υποχρεούται να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες (βλ. κατωτέρω, υπό Γ και Δ)
4.1 Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας σύναψης της σύμβασης.
4.2 Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να μας ενημερώσει (Ταχ. διεύθυνση: Ideaslab Νικολαϊδης, Κων/λεως 32 Πετρούπολη 132 32, Τηλ. 210-5063798, Fax 210-5056788, email: ) για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. συστημένη επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.
4,3 Ο πελάτης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει του παρόντος άρθρου (Άρθρο 3ζ Παρ. 4 της ΚΥΑ Ζ1-891/ 2013)
4.4 Προκειμένου ο πελάτης να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλει τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
4.5 Συνέπειες της υπαναχώρησης. Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από την σύμβαση υπηρεσιών, θα του επιστραφούν όλα τα χρήματα που λάβαμε από εκείνον, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν δεν είναι τεχνικά εφικτό ή αν ο πελάτης συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό• σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για την επιστροφή χρημάτων.
4.6 Εάν ο πελάτης έκανε χρήση της παροχής υπηρεσιών στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, υποχρεούται να μας καταβάλει, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στα όσα του παρείχαμε μέχρι να μας δηλώσει ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση (Άρθρο 3ι Παρ.3 της ΚΥΑ Ζ1-891/ 2013)

5. Καταγγελία
5.1. Ο πελάτης, με την επιφύλαξη του παραπάνω δικαιώματός του υπαναχώρησης εντός του ελαχίστου χρονικού ορίου που ορίζεται από το νόμο, δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, παρά μόνο σε περιπτώσεις υπαίτιας παραβίασης από τo Sxeseis.gr των υποχρεώσεών του σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές.
5.2. Με δεδομένη τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, καθώς και την δυνατότητα του πελάτη να κάνει χρήση του συνόλου των υπηρεσιών άμεσα, ο πελάτης αναγνωρίζει ότι με τη χρήση της ιστοσελίδας, έστω και μια φορά, θα έχει ήδη λάβει το σύνολο των υπηρεσιών του Sxeseis.gr, επομένως μετέπειτα δεν είναι δεκτή η ακύρωση της σύμβασης για άλλο λόγο πλην της μη εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από υπαιτιότητα του Sxeseis.gr.

6. Πολιτική παράδοσης - ενεργοποίησης Συνδρομητικών Υπηρεσιών
6.1. Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, οι συνδρομητικές υπηρεσίες ενεργοποιούνται άμεσα και αυτόματα, με την έγκυρη ολοκλήρωση της συναλλαγής.

7. Εξυπηρέτηση Πελατών
7.1. Για την εξυπηρέτηση των πελατών μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και την υποβολή σχετικών με τις συνδρομητικές υπηρεσίες ερωτημάτων και παραπόνων, οι σύμβουλοί μας είναι διαθέσιμοι κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 9:00 έως 16:00 στο τηλέφωνο 210-5063798, fax: 210-5056788, email:

8. Κυριότητα Προϊόντων - Δικαιώματα
8.1. To Sxeseis.gr έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών του. Οι χρήστες και οι πελάτες της ιστοσελίδας έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνον ατομικά και έχουν υποχρέωση να μη διαθέτουν ούτε να γνωστοποιούν σε τρίτους, με οποιοδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα περιεχόμενα των υπηρεσιών αυτών.

9. Περιορισμός ευθύνης
9.1. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Sxeseis.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτύου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
9.2. Τα περιεχόμενα του Sxeseis.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
9.3. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Sxeseis.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
9.4. Το Sxeseis.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
9.5. Επίσης το Sxeseis.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
9.6. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το Sxeseis.gr
9.7. Το Sxeseis.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
9.8. Περιπτώσεις μη εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας προσωρινά, περιλαμβανομένης της ανωτέρας βίας, δεν γεννούν ευθύνη του Sxeseis.gr και υποχρέωσή αποζημίωσης.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Συνδρομητών
10.1. Το Sxeseis.gr διατηρεί αρχείο με τα δεδομένα των πελατών του με αποκλειστικό σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων της εμπορικής συναλλαγής. Το αρχείο αυτό διατηρείται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και δεν συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του εγγεγραμμένου μέλους.
10.2. Περισσότερες πληροφορίες για την γενικότερη πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Sxeseis.gr βρίσκονται στον σύνδεσμο στη βάση όλων των σελίδων.

11. Ασφάλεια
11.1. Προκειμένου το Sxeseis.gr να διαφυλάξει την ασφάλεια των συναλλαγών, όλες οι εγχρήματες συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ασφαλή περιβάλλοντα χρηματοοικονομικών οργανισμών ή οργανισμών πιστοποιημένων για την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.
11.2. Το Sxeseis.gr δεν λαμβάνει γνώση για τα ακριβή στοιχεία των συναλλαγών (αρ. Πιστωτικών καρτών, Pin κλπ) αλλά κυρίως πληροφορίες για την επιτυχημένη ή όχι ολοκλήρωση της συναλλαγής από τους συνεργαζόμενους φορείς.

12. Χρήση Πιστωτικής Κάρτας
12.1. Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον επισκέπτη / χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών /συνδρομών του Sxeseis.gr χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
12.2. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

13. Εξοπλισμός Συνδρομητή
13.1. Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατοχή και χρησιμοποίηση του ενδεδειγμένου τεχνικού εξοπλισμού που θα του επιτρέπει τη σωστή και επιθυμητή λήψη και αξιοποίηση των παρεχόμενων από το Sxeseis.gr συνδρομητικών υπηρεσιών.

14. Τιμές
14.1. Ο αναλυτικός τιμοκατάλογος των συνδρομητικών υπηρεσιών του Sxeseis.gr βρίσκεται αναρτημένος στην σελίδα συνδρομών. Στη σελίδα αυτή ο πελάτης μπορεί να βρει επίσης πληροφορίες για τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, την διαδικασία πληρωμής καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για σχετικά με τις συνδρομές θέματα.
14.2. Το Sxeseis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον τιμοκατάλογο κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τις ήδη υπάρχουσες συνδρομές είτε αυτές βρίσκονται εν ενεργεία είτε σε κατάσταση αναμονής προκειμένου να ενεργοποιηθούν με τη λήξη υπάρχουσας συνδρομής.
14.3. Το κόστος που προκύπτει από τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι ευνόητο ότι επιβαρύνει αποκλειστικά το Συνδρομητή.

15. Δικαίωμα Χρήσης
15.1. Η χρήση κάθε μεμονωμένης Συνδρομής συνδέεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο εγγεγραμμένο μέλος που διαθέτει ο πελάτης στο Sxeseis.gr και παρέχεται σε αυτό μόνο όταν εισέρχεται στο Sxeseis.gr με την χρήση των αντιστοίχων αναγνωριστικών (ψευδώνυμο και κωδικό πρόσβασης).
15.2. Σε καμία περίπτωση μια συνδρομή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περισσότερα του ενός εγγεγραμμένα μέλη ακόμα και αν αυτά έχουν δημιουργηθεί από τον πελάτη.
15.3. Αν το εγγεγραμμένο μέλος επιθυμεί την ενεργοποίηση Συνδρομής στα στοιχεία άλλου εγγεγραμμένου μέλους, είτε στα στοιχεία αυτά έχει πρόσβαση ο πελάτης, είτε όχι, απαιτείται η αγορά και χρήση άλλης συνδρομής.
15.4. Κάθε μεμονωμένη συνδρομή συνδέεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο εγγεγραμμένο μέλος και πιο συγκεκριμένα με τα στοιχεία του εγγεγραμμένου μέλους που ήταν συνδεδεμένο στο Sxeseis.gr τη στιγμή που πραγματοποίησε την συναλλαγή.
15.5. Η χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών (της Συνδρομής) του Sxeseis.gr είναι αποκλειστικά προσωπική και απαγορεύεται ή με κάθε τρόπο πρόσβαση τρίτων με χρήση των στοιχείων πρόσβασης εγγεγραμμένου μέλους στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί συνδρομή.
15.6. Σε περίπτωση που το Sxeseis.gr διαπιστώσει την χρήση των στοιχείων πρόσβασης εγγεγραμμένου μέλους στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί συνδρομή, από άτομα πέραν του ατόμου που πραγματοποίησε την αγορά διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς την επιστροφή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, την διακοπή παροχής των συνδρομητικών υπηρεσιών και την διαγραφή των στοιχείων πρόσβασης του εγγεγραμμένου μέλους καθώς και όποιων άλλων πληροφοριών σχετίζονται με αυτό.
15.7. Ο Συνδρομητής φέρει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη των κωδικών πρόσβασης και των συνθηματικών του και υποχρεούται στις περιπτώσεις αυτές να αποκαθιστά κάθε θετική ή αποθετική ζημία του Sxeseis.gr.
15.8. Η μεταφορά συνδρομής είτε αυτή είναι ενεργή, είτε σε αναμονή ενεργοποίησης, σε διαφορετικό εγγεγραμμένο μέλος από αυτό το οποίο αφορούσε αρχικά, δεν είναι σε καμία περίπτωση δυνατή. Το παραπάνω ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο μέλος δημιουργήθηκε από τον ίδιο πελάτη.
15.9. Όπως σαφώς αναφέρεται στη λειτουργία διαγραφής μέλους, η ακούσια ή εκούσια διαγραφή των στοιχείων του εγγεγραμμένου μέλους του συνεπάγεται, την διαγραφή οποιωνδήποτε συνδρομών έχουν συνδεθεί με το αυτό μέλος και οικειοθελή διακοπή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή πιθανές συνδρομές διαγράφονται χωρίς δυνατότητα μεταφοράς τους ή αποζημίωσης.

16. Διακοπή Υπηρεσιών / Συμφωνητικού
16.1. Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία.
16.2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης συνδρομητικών υπηρεσιών σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη.
16.3. Στην περίπτωση παραβάσεως των όρων χρήσης του Sxeseis.gr από τον πελάτη ή οποιονδήποτε που μέσω αυτού αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και επιδοθεί σε οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς, παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια, θα διωχθεί ποινικά και αστικά με κάθε δικαστικό μέσο και θα τερματιστεί άμεσα και αζημίως κάθε είδους παρεχόμενη προς τον Πελάτη συνδρομητική ή μη υπηρεσία.

17. Ερμηνευτικές Διατάξεις
17.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
17.2. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
17.3. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Sxeseis.gr και του πελάτη και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
17.4. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.